Usługi dla Cudzoziemców

KARTA POBYTU CZASOWEGO

Poniżej wymienione najczęściej załatwiane w naszej firmie rodzaje zezwoleń na pobyt czasowy:

Czas oczekiwania na wydanie decyzji:

Zależy od indywidualnych okoliczności sprawy.

Zgodnie z przepisami, postępowanie w sprawie udzielenia Cudzoziemcowi zezwolenia powinno zakończyć się nie później niż w ciągu 60 dni od dnia jego wszczęcia (od dnia złożenia odcisków linii papilarnych).

KARTA POBYTU STAŁEGO

Zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi na czas nieoznaczony, na jego wniosek, jeżeli:

Czas oczekiwania na wydanie decyzji:

Zależy od indywidualnych okoliczności sprawy.

Zgodnie z przepisami, postępowanie w sprawie udzielenia Cudzoziemcowi zezwolenia powinno zakończyć się nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia jego wszczęcia.

ZEZWOLENIE NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest zezwoleniem, które uprawnia do stałego pobytu w Polsce. Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na pobyt jest wydawana na czas nieoznaczony.

Czas oczekiwania na wydanie decyzji:

Zależy od indywidualnych okoliczności sprawy.

Zgodnie z przepisami, postępowanie w sprawie udzielenia Cudzoziemcowi zezwolenia powinno zakończyć się nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia jego wszczęcia.

OBYWATELSTWO POLSKIE

Obywatelstwo polskie można nabyć:

Czas oczekiwania na wydanie decyzji:

Około 3-4 miesiące.

KARTA POLAKA

Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego.

Karta Polaka nie oznacza posiadania obywatelstwa polskiego, ani nie jest dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy lub osiedlania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Karta Polaka jest ważna przez 10 lat od dnia jej przyznania. Ważność Karty można przedłużyć na kolejne 10 lat, jeśli posiadacz złoży wniosek najpóźniej na 3 miesiące przed utratą ważności Karty Polaka.

Czas oczekiwania na wydanie decyzji:

Zależy od indywidualnych okoliczności sprawy.

DOFINANSOWANIE DLA POSIADACZY KARTY POLAKA

Świadczenie pieniężne przeznaczone jest na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP i może być przyznane na okres do 9 miesięcy. Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego można złożyć wraz z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka.

WYMIANA ZAGRANICZNEGO PRAWA JAZDY NA POLSKIE

Osoba cudzoziemska, która chce prowadzić pojazd na terenie Polski, musi wymienić zagraniczne prawo jazdy na polskie po upływie 185 dni pobytu w Polsce. Przy składaniu dokumentów o wymianę prawa jazdy, osoba musi potwierdzić legalność pobytu w Polsce. Podstawa pobytowa nie ma znaczenia.

Czas oczekiwania wymiany prawy jazdy na polski odpowiednik:

Około 2-4 miesiące oraz zależy od indywidualnych okoliczności sprawy.

ŚWIADCZENIE 500+

Świadczenie wychowawcze, tzw. świadczenie 500+, aktualnie jest wypłacane na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia, bez względu na dochody rodziny. 

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

KONSULTACJE INDYWIDUALNE

W celu wyznaczenia wizyty – skontaktuj się z nami pod jeden z numerów telefonu w rubryce KONTAKT.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.